Regulamin / Rules

Regulamin
Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego

„Krajobrazy Świata”
2016/2017

1. Organizator
Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego jest Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców (członek operacyjny Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP) .
Konkurs jest organizowany pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP (nr patronatu FIAP 2016/462).

2. Postanowienia ogólne
Temat konkursu: „Krajobrazy Świata” (kolor/monochrom; cyfrowa).
Organizator będzie przestrzegać definicji opublikowanych przez FIAP (kolor/monochrom; cyfrowa, temat itp.).
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie konkursu.
Zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane na pokazie (wystawie) oraz w katalogu.
Konkurs ma charakter międzynarodowy i realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej: www.photocompetition.pl. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Uczestnicy muszą być autorami nadesłanych prac. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 4 zdjęcia.
Organizator może wykorzystać zgłoszone prace do ich publikacji w katalogu oraz we wszystkich działaniach promocyjnych bez obowiązku wypłaty honorarium autorskiego.
Udział w konkursie wymaga opłaty rejestracyjnej.
Prace autorów, którzy nie uiszczą opłaty rejestracyjnej, nie będą oceniane.

3. Zasady zgłaszania prac
Fotografie
Fotografie zgłoszone do konkursu powinny być przesłane on-line w formacie JPG, dłuższy bok 1366 pikseli i rozdzielczości 300 dpi. Maksymalna wielkość pliku 2,5 MB, zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej konkursu.

Zgłoszenia
Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik jest zobowiązany do rejestracji za pomocą formularza on-line.

4. Nazwy plików i opis fotografii
Każda praca powinna mieć tytuł umieszczony zgodnie ze zasadami metadanych opisujących fotografię w standardzie IPTC oraz w nazwie samego pliku.
Nazwa pliku może mieć maksymalnie 31 znaków w 4 lub 5 grupach:
Pierwsza grupa zawiera dwuznakowy kod ISO kraju
(lista dostępna na stronie www.fiap.net > Download zone > Enter > Various) link: SalonsDig516_E – SalonsDig516-en.pdf
Druga grupa składa się z nazwiska autora ograniczonego do pięciu znaków
(Smith lub jsmit lub josmi dla John Smith).
Trzecia grupa to kolejny numer fotografii (1 do 4).
Czwarta grupa – nieobowiązkowa, może zawierać tytuł pracy poprzedzony jednym znakiem podkreślenia (_) i ograniczony do pierwszych 17 znaków.
Dozwolone są tylko cyfry i litery, a ostatecznie znak podkreślenia (_). Nazwa pliku ma być pisana małymi literami.

Przykład:
gbsmith1.jpg
gbsmith2.jpg
Przykład:
gbsmith1_Still_life.jpg,
gbsmith2_Les_nuits_de_Pari.jpg …

Organizatorzy są upoważnieni do modyfikowania nazw plików w przypadku ich identyczności.

Nazwy plików i opisy fotografii powinny zawierać tylko litery alfabetu angielskiego (A-Z), bez znaków diakrytycznych.

5. Opłaty wpisowe (rejestracyjne)
Wpisowe jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników i wynosi:
– przy zgłoszeniu 1 pracy dla uczestników z Polski – 25 PLN, dla uczestników z zagranicy – 15 EUR / 20 USD
– przy zgłoszeniu 2-3 prac odpowiednio – 35 PLN / 25 EUR / 30 USD
– przy zgłoszeniu 4 prac odpowiednio – 40 PLN / 30 EUR / 35 USD
Możliwe sposoby płatności:
transfer PayPal (preferowany);
przelew na podane konto bankowe Organizatora.
Nr konta: 79 1020 1055 0000 9102 0015 8642
Nr BIC: BPKOPLPW
Środki pieniężne, czeki, itp. przesyłane pocztą na adres Organizatora nie są akceptowane. Prace autorów, którzy nie wniosą opłaty wpisowej nie będą oceniane.

6. Powiadomienie o przyjęciu pracy
Wszyscy uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do prezentacji otrzymają informację poprzez podany przy rejestracji e-mail.
Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej Konkursu, a także na stronie Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Katalog / Pokaz nagrodzonych prac
Po ogłoszeniu wyników, zakwalifikowane i nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w katalogu. Każdy autor zakwalifikowanych prac otrzyma katalog bezpłatnie w wersji elektronicznej. Elektroniczny pokaz slajdów zostanie przygotowany w rozdzielczości Full HD.

8. Odpowiedzialność Organizatora
Organizator podejmie wszelkie możliwe działania, by właściwie obsłużyć przychodzącą i wychodzącą pocztę elektroniczną. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w rejestracji wynikające z błędów w działaniu łączy internetowych lub systemów uczestników, oraz za inne okoliczności niezależne od Organizatora, które mogą uniemożliwić udział w konkursie lub spełnienie wszystkich wymagań organizatorów.

9. Członkowie Jury
Małgorzata Dołowska AFRP
Juliusz Multarzyński AFIAP
Mieczysław Cybulski AFIAP
Tomasz Sikora PPh

10. Nagrody
Za najlepiej zrealizowany temat Jury przyzna następujące nagrody:
Złoty Medal Fotoklubu RP ZA FOTOGRAFICZNĄ TWÓRCZOŚĆ
Srebrny Medal Fotoklubu RP
Brązowy Medal Fotoklubu RP
Złoty Medal FIAP
Srebrny Medal FIAP
Brązowy Medal FIAP
Niebieska odznaka FIAP dla najlepszego autora (Blue Pin Best Author)
Dodatkowe nagrody rzeczowe sponsorów.

Decyzja Jury jest ostateczna. Składanie reklamacji i odwołań nie jest możliwe.

11. Kalendarz
Data zakończenia przyjmowania prac: godzina 23:59, 10 listopada 2016 r.
Data obrad jury: 18 listopada 2016 r.
Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Konkursu: 21 listopada 2016 r.
Przekazanie nagród i katalogów: do 5 grudnia 2016 r.
Publiczna prezentacja prac: 10 stycznia 2017 r.

12. Zespół Organizacyjny i kontakt do Organizatora
Zespół Organizacyjny
Dariusz Chełstowski AFRP
Grażyna Sosenko AFRP
W przypadku pytań i innych spraw związanych z Konkursem, prosimy o kontakt z przedstawicielami Organizatorów:
Dariusz Chełstowski: e-mail: photo2016contestdc@gmail.com
Grażyna Sosenko: e-mail: photo2016contest@gmail.com

Adres Organizatora
Fotoklub RP
ul. Noakowskiego 10/54
00-666 Warszawa

Download

PLFlag Regulamin pdf

 

UKFlag

Rules in english pdf